wz

Podpora valce v Iraku

Predstavitelé osmi evropských státu vcetne CR narušili formující se jednotný odpor starého kontinentu pod vedením Francie a Nemecka vuci americkému útoku na Irák. Podporu USA v chystané válce s Husajnovým režimem vyjádrily vedle Prahy Madrid, Rím, Lisabon, Londýn, Budapešt, Kodan a Varšava. Ceský premiér Špidla nepovažoval za nutné text podepsat.

Klícová data:
31.ledna: setkání Bushe s Blairem

5.února: Powell osloví Radu bezpecnosti OSN

14.února: podrobná zpráva o cinnosti inspektoru v Iráku

23.brezna: Blix vyhodnotí dodaná fakta pred OSN

LONDÝN - Spolecné stanovisko osmicky ve ctvrtek otisklo nekolik svetových deníku, napr. britský The Times.

Státníci v otevreném listu mimo jiné napsali, že Saddám je "zrejmým nebezpecím pro svetovou bezpecnost". Dále tvrdí, že planeta bude v bezpecí, až bude jeho režim plne odzbrojen. "Solidarita, soudržnost a rozhodnost mezinárodního spolecenství jsou nejlepší nadejí na dosažení míru. Naše síla spocívá v jednote," píše se navíc v otevreném liste.

Nemužeme Husajnovi dovolit porušovat rezoluce
"Irácký režim a jeho zbrane hromadného nicení znamenají hrozbu pro svet," tvrdí napríklad politici. "Nemužeme dovolit, aby diktátor systematicky porušoval rezoluce OSN. Nebudou-li naplneny, Rada bezpecnosti ztratí verohodnost a nejvíce tak utrpí svetový mír. Jsme spokojeni, že Rada nyní na sebe prevzala odpovednost rozhodnout," doplnují své názory.

Stanovisko bylo otišteno den pred plánovanou schuzkou Tonyho Blaira s Georgem W. Bushem, na níž se má sladit postup Spojencu v prípadné válce s Irákem. Lidé zasvecení do diplomatických klicek již setkání nazvali "válecnou poradou".

Špidla odmítl podepsat
Pro ceský postoj ke krizi v Iráku je rozhodující usnesení parlamentu a je nadbytecné neco dalšího k tomu dodávat, rekl ceský premiér Vladimír Špidla v reakci na Havluv podpis otevreného dopisu podporujícího USA. Špidla podle svých slov clánek zverejnený v nekolika svetových denících prostudoval, ale nepovažoval za nutné ho podepisovat.

"Postoj zahranicní politiky je urcen oficiálním rozhodováním, nikoli novinami a novinovými clánky, i když jsou podepsány významnými lidmi, a jsou to nepochybne duležité clánky a budou mít svuj vliv," uvedl premiér. Jak dodal, vládní postoj k Iráku považuje za jednoznacný, a také ho v parlamentu hájil. Zároven odmítl úvahu, že by ceská zahranicní politika nebyla jednotná.

Dokument podepsali:


José Maria Aznar, Španelsko

Jose Manuel Durao Barroso, Portugalsko

Silvio Berlusconi, Itálie

Tony Blair, Velká Británie

Václav Havel, Ceská republika

Peter Medgyessy, Madarsko

Leszek Miller, Polsko

Anders Fogh Rasmussen, Dánsko

Neoficiální preklad otevreného dopisu:
Skutecné pouto mezi Spojenými státy a Evropou tvorí hodnoty, které sdílíme: demokracie, osobní svoboda, lidská práva a vláda práva. Tyto hodnoty prekrocily Atlantik spolu s lidmi, kterí se preplavili z Evropy, aby pomáhali pri budování Spojených státu. Dnes jsou tyto hodnoty ohroženy více než kdy dríve.

Útoky z 11. zárí ukázaly, jak moc jsou teroristé - neprátelé našich spolecných hodnot - odhodláni tyto hodnoty znicit. Tento zlocin byl útokem na nás všechny. Vlády i národy ve Spojených státech i v Evrope hájily tyto zásady s veškerou rozhodností, a tím dokázaly sílu jejich presvedcivosti. Transatlantické svazky jsou zárukou naší svobody. To platí dnes více než kdy dríve.

Vztah mezi námi Evropany a Spojenými státy prekonal mnohé zatežkávací zkoušky. Z velké cásti díky odvaze, velkorysosti a prozíravosti Americanu byla Evropa ve 20. století hned dvakrát osvobozena od tyranie: od nacismu a komunismu. Také díky dlouhodobé spolupráci mezi Evropou a Spojenými státy jsme byli schopni udržet mír a svobodu na našem kontinentu. Transatlantický vztah se nesmí stát obetí trvalé hrozby, kterou predstavuje pro svetovou bezpecnost nynejší irácký režim.

Více než kdy jindy je v dnešním svete nutné zachovat jednotu a soudržnost. Víme, že úspech v každodenním boji proti terorismu a šírení zbraní hromadného nicení vyžaduje neochvejnou rozhodnost a pevnou mezinárodní soudržnost všech zemí, které si cení svobody.

Irácký režim a jeho zbrane hromadného nicení jsou jasnou hrozbou pro svetovou bezpecnost. Toto nebezpecí zretelne rozpoznala Organizace spojených národu. Všichni jsme vázáni rezolucí Rady bezpecnosti OSN císlo 1441, která byla jednomyslne schválena. My Evropané jsme od té doby opakovane vyjádrili svou podporu této rezoluci a také své prání hledat rešení prostrednictvím OSN. Na summitu NATO v Praze i na vrcholné schuzce EU v Kodani jsme zduraznili svou podporu Rade bezpecnosti.

Tímto zpusobem jsme dali jasne, pevne a jednoznacne najevo, že chceme svet zbavit nebezpecí, které pro nej predstavují zbrane hromadného nicení Saddáma Husajna. Spolecne musíme trvat na tom, aby byl jeho režim odzbrojen. Solidarita, soudržnost a odhodlání mezinárodního spolecenství jsou naší velkou nadejí, že tohoto cíle bude dosaženo mírovou cestou. Naše síla je v naší jednote.

Kombinace zbraní hromadného nicení a terorismu predstavuje hrozbu s nevypocitatelnými dusledky. Týká se každého z nás. Rezoluce 1441 je poslední šancí Saddáma Husajna na odzbrojení mírovými prostredky. Je na nem, aby se vyhnul vetší konfrontaci. Inspektori OSN však bohužel tento týden potvrdili, že jeho dlouho známý zpusob chování, založený na klamání, lhaní a neochote podrídit se rezoluci Rady bezpecnosti OSN, se nezmenil.

Evropa nemá spor s iráckým lidem, který je první obetí nynejšího brutálního režimu v zemi. Naším cílem je zachovat mír a bezpecnost ve svete tím, že zajistíme, aby se tento režim svých zbraní hromadného nicení vzdal. Naše vlády mají spolecnou odpovednost postavit se této hrozbe. Necinnost by znamenala obrátit se zády k našim vlastním obcanum i k celému svetu.

Charta Spojených národu zavazuje Radu bezpecnosti, aby udržovala mír a bezpecnost ve svete. Aby mohla tento úkol plnit, musí si Rada bezpecnosti zachovat verohodnost, což znamená, že bude pevne stát za svými rezolucemi. Nemužeme dovolit diktátorovi, aby tyto rezoluce systematicky porušoval. V opacném prípade Rada bezpecnosti svou duveryhodnost ztratí a výsledkem bude oslabení svetového míru. Jsme presvedceni, že Rada bezpecnosti své odpovednosti dostojí.

Lenka Hloušková, BBC, CNN, CTK